Galway Advertiser 2002/2002_10_31/GA_31102002_E1_026.pdf 

Resource tools

File information File size Options

Original PDF File

1.0 MB Download

Screen

857 × 1200 pixels (1.03 MP)

7.3 cm × 10.2 cm @ 300 PPI

325 KB Download
Resource details

Resource ID

69127

Access

Open

Original filename

Galway Advertiser 2002/2002_10_31/GA_31102002_E1_026.pdf

Extracted text

Lar

Sraide

Ie

Conradh na Gaeilge

C16 IarChonnacht
Trathndna amarach, De hAoine 1 Samhain, i nGaoth Dobhair, i dTir Chonaill, Co. Dhiin na nGall reachtailfear morsheoladh leabhair Chid lar-Chonnachta, mar chuid d'Oireachtas na Gaeilge. Ta an ocaid seo aitheanta anois mar dhluthchuid den Fheile, agns bionn na sluaite i lathair gach bliain chun breathnu ar na leabhair agns na dluthdhioscai is uire a bhionn a seoiadh ag an gcomhlacht. Seolfar i mbliana, *Ar Chreag i Lar na Farraige', leabhar faoi Oilean Thoraigh, Ie Lillis 6 Laoire, agus "Cathal Coinin', leabhar nua do phaisti le Gearoidin Breathnach. Is 6 Francie Mooney a sheolfaidh leabhar Lillis Ui Laoire. Seolfar na dluthdhioscai, '6 Bheal an Bhab' cnuasach scealta 6 Bhab Feiritear, agus dluthdhiosca sean-n6is 6 Mhairtin Pheaits 6 Cualain. Is 6 iar-bhuaiteoir Chom Ui Riada, Meaiti Joe Sbeamuis 6 Fat hart a a sheolfaidh an dluthdhiosca seo. Ti 'Cathal Coinin' agus 'O Bheal an Bhab' a bhfoilsiu i gcomhar le Raidio na Gaeltachta mar chuid da cheiliuradh 30 bliain. Ta CI6 lar-Chonnachta ansasta freisin gur eirigh le ceithre shaothar a bheidh a fhoilsiu acu go luath duaiseanna a bhaint amach i gcomortais liteartha an Oireachtais. Ina mease bhi Joe Steve 6 Neachtain, da shaothar "I.amh Laidir', Micheal Davitt da chnuasach filiochta Fardoras', Diarmuid Johnson lena shaothar fhicsean do dhaoine oga, 'Coinnigh do Mhisneach' agus Micheal 6 Conghaile, a ghnothaigh an duais do Dhrama Ughniomh ar a shaothar ur "Seisear Chonamara". Ta na leabhair seo uilig Ie foilsiu i 2003. Beidh speis faoi leith i leabhar nua Joe Steve 6 Neachtain. Suite sna Beanna Beola, deanann se cur si'os go neamhbhalbh ar lamh laidir an bhunoideachais agus na hEaglaise, ar an imirce, ar an drabhlas agus ar an ngra. Ta Gradam Litriochta Chid larChonnachta 2002 buaite cheanna ag Joe Steve don saothar seo.

Datai don Dialann
30 Deireadh Fomhair - 3 Samhain: Oireachtas na Gaeilge, Fdile Shamhna - Ag ceilitiradh na nEalaion Dtichasach. Eolas 01 4753857 1 Samhain: - Oiche Rasat'ochta i dteach tabhairne An Caladh Mor, An Spideal do choiste an Spideil de na Cluichf Oilimpeacha Speisialta Domhanda. Eolas 553255 8 - 9 Samhain: - Comhdhail Oideachais agus Comhdhail Bhliantuil Ghaelscoileanna in Ostan an Oranmore Golf and Country Club 16 - 17 Samhain: - Aingilin & leiriu i gCaife Bhananaphoblacht. Eolas 086 8175183, alexhijmans@eircom.net 1 9 - 2 3 Samhain: - Aingilin a leiriu i gCaife Bewleys, Sr. Grafton, Baile Atha Cliath. Eolas 086 8175183, alexhijmans@eircom.net

Oiche Shamhna
Grupa 6 Ogras Mhaigh Cuilinn a bhi i lathair ag La Spoirt Ogras i dTur Mhic Eadaigh. Beidh Club Ogras Mhaigh Cuilinn ag tosu don bhliain nua ar DehAoine 8 Samhain
Dean far oiche Shamhna a cheiliuradh anocht, Deardaoin 31 Deireadh Fomhair, i gClub Aras na nGael le coisir bhreageadai, coisir ata a reachtail i g c o m h a r leis na Cumainn Ghaelacha in OUscoil na hEireann, Gaillimh, mar chuid den tSeachtain Ghaelach ata ar siul acu an tseachtain seo. Cuirfear tiis le himeachtai na hofche ag 9.30i.n. agus beidh meascan mearai.idir nua agus shean, ar siul 6 sin go ham dtinadh. Beidh ceol a chur ar fail ag an DJ Sean Tadhg 6 Gairbhi agus beidh an ocaid ag clot freisin le teama na Samhna, tri scealaithe a bheidh i lathair chun cuid de scealaiocht na Samhna a dhailcadh ar ghluin nios oige. Beidh neart duaiseanna ann i rith na hoiche do na daoine is fearr gleasta don 6caid. T4 saorchead isteach don oiche agus ni ga a bheith i do mhacleinn chun taitneamh a bhaint as an gcoisir bhreageadai'. T& neart eile ar siul le linn Seachtain Ghaelach na Macleinn. I mease na n-imeachtai eile ati a reachtail acu Ui taispeantas scannain, ceardlanna dramafochta agus taispeantais eagsiila ar fud an cholaiste. Beidh imeachtai na seachtaine sa cholaiste f6in ag criochnu amarach, ach ni chiallafonn se seo go mbeidh sos a ghlacadh ag na cumainn, mar beidh siad ag tabhairt aghaidh 6 thuaidh chuig Gaoth Dobhair chun freastal ar Oireachtas na Gaeilge. -- -

Aingilin
Ta Aingilin ar ais. Sin e an nuacht 6 chaife Bhananaphoblacht, an caife is liteartha i nGaillimh. Cuireadh an drama seo 'ar staitse' don chead uair sa chaife fein agus bhi glactha anmhaith leis ag an Incht feachana agns ag na leirmheastdiri araon. 'Duairc agus dainsearach, diamhrach agns gneasadT an tuairisc a rinne Theatre Ireland air, agus ainneoin gur amharclann bheag e an caife, fds, dioladh amach chuile suiochan gach uair a leiriodh an drama. Dar le hAlcx Hijmans, tidar an drama. "Luascann Aingilin idir Ally McBcal agus Euripides, idir shean agus nua, idir ole agus maith. agus tochlaionn Aingilin sna ciiinni is dorcha d i h-anam craite. Ta a rogha fein dean la ag an bhfreastalai caife seo nach dteastafono uaithi ach rod

Reachtailfear leacht anspeisiuil in Aras na Gaeilge, OUscoil na hEireann, Gaillimh oiche Dheardaoin seo chugainn, ar an 17 Samhain ag 3.00i.n 7 Samhain, nuair a agus 8.00i.n. An tseachtain Jim dar gcionn beidh an drama thabharfaidh ag taisteal chuig caife Cummins leacht dar 'Policies for tail mil eile, nuair a leireofar teideal an drama i mBewley's Cafe language" revival: Theatre i Sr. Grafton, Baile Comparing Irish, Welsh Atha Cliath, idir an 19 - 23 and Basque experiences.
Samhain. Leireofar dha seo in aghaidh an lae, ag l.lOi.n. agus aris san oiche ag 8.00i.n. Ta Aingilin a leiriu ag Compantas Aingilin le tacaiocht 6 Fhoras na Gaeilge.. Is iad na haisteoiri ata pairteach sa drama no Siobhan Ni Cheallaigh, Darach 6 Dubhiin, Siobhan Nic Gaoithfn, Caroline Ni Dhdbhchdin agus Linda Bhreathnach. Is t Alex Hijmans leiritheoir an drama. Is feidir tuilleadh eolais a th.nl. nd do shuiochan a chur in airithe, ach leagmhall a dhlanamh le hAlcx. Ion 086 8175183, ale xhijmans 4* circom.net Is saineolai idirnaisiunta e Jim Cummins ar an datheangachas agus an tumoideachas. Is Eireannach e a bhain ceim amach in OUscoil na hEireann sa tsiceolaiocht i 1970 agus chaith se cupla bliain ag obair san Ionad Taighde Oideachais, i nDroim Conrach. Ina dhiaidh sin, thug se aghaidh ar Cheanada, ait ata s le blianta fada, ag obair in OUscoil Ontario mar Ollamh in Ionad na Nuatheangacha, sa Rann6g Churaclaim, Teagaisc agus Fbghlama. Ta an iliomad leabhar agus alt foilsitbe aige ar an tumoideachas, i

Siobhan Ni Cheallaigh, a ghlacann pairt sa drama 'Aingilin'. a bheidh le feiceail i gCaife Bhananaphoblacht ar an Magus 17! amhain, era geal a bdige, Feardorcha. a mail ar ais." Beidh Aingilin le feiceail i nGaillimh i gCaife Bhananaphoblacht ar an 16
Samhain ag 8 0th n agus aris

gcomhtheacs Cheanada ach go hairtthe. Ta a chuid taighde dtrithe ar nadtir Hofacht teanga agus insealbhti na dara teanga, le beim ar leith ar na bacanna soisialta agus oideachais a bhionn le dul chun cinn paistt 6 chulrat eagstila culhirtha. Ta an leacht a reachtail ag Gaelscoileanna, eagraiocht na scoileanna IanGhaeilge, i gcomhar le hOUscoil na hEireann, Gaillimh, mar chuid de shraith leachtaf ata a tabhairt ag Jim Cummins le linn a thuras go hEirinn. Ta Gaelscoileanna thar a bheith sasta go bhfuil se ar fail don sraith leachtaf seo agus beidh se i lathair freisin ag Comhdhail oideachais ata a reachtail ag Gaelscoileanna mar chuid de Chomhdhail bhliantuil na heagraiochta aui ar siul in Oran Mor on 8 - 9 Samhain. Ta an leacht oscailte don phobal agus cuirfear tus le himeachtai na hofche ag 8.00i.n.

Focloir:
cnuasach collection, neamhbhalbh forthright, imirce emigration, drabhlas debauchery, duairc gloomy, ainneoin despite, luascann swings, saineolaf expert, taighde research, tumoideachas immersion education, hofacht fluency, insealbhti induction, cuira background, sraith series, gluin generation

EOLAS CHUIG: Peadar Mac Fhlannchadha Conradh na Gaeilge, 45 Sr. Doiminic, Gaillimh. F6n 091 567824, Facs Cr*l 563699, R. larsraide@galwayadveVtiserie wwwxnagie

Related featured and public collections
 Galway Advertiser 2002 / 2002_10_31
Remove